فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
دیدار های مردمی فرماندار شهرستان
1395/11/28
 • بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
  بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
 • بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
  بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
 • بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
  بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
 • بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
  بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
 • بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
  بازدید فرماندار شهرستان از روستاهای بخش مرکزی شهرستان97/4/3
 • دیدار مردمی فرماندار97/1/27دیدار مردمی فرماندار97/1/27
  دیدار مردمی فرماندار97/1/27
 • دیدار نوروزی فرماندار با نابینایاندیدار نوروزی فرماندار با نابینایان
  دیدار نوروزی فرماندار با نابینایان
 • دیدار نوروزی فرماندار با نابینایاندیدار نوروزی فرماندار با نابینایان
  دیدار نوروزی فرماندار با نابینایان
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27 محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
  محموله کمک های، مردم نوع دوست شهرستان شاهین شهر و میمه به زلزله زدگان غرب کشور96/8/27
 • دیدار مردمی فرمانداردیدار مردمی فرماندار
  دیدار مردمی فرماندار
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان با شهروندان شهر گزبرخوار 96/06/07
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستان در مصلی نماز جمعه شاهین شهر96/06/03دیدار مردمی فرماندار شهرستان در مصلی نماز جمعه شاهین شهر96/06/03
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان در مصلی نماز جمعه شاهین شهر96/06/03
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستاندیدار مردمی فرماندار شهرستان
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستان با ساکنین کوی کارکنان دولت96/5/8دیدار مردمی فرماندار شهرستان با ساکنین کوی کارکنان دولت96/5/8
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان با ساکنین کوی کارکنان دولت96/5/8
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستاندیدار مردمی فرماندار شهرستان
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان
 • دیدار مردمی فرمانداردیدار مردمی فرماندار
  دیدار مردمی فرماندار
 • دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17
  دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17
 • دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17
  دیدار با هنرمندان شهرستان96/2/17
 • دیدار مردمی فرماندار شهرستاندیدار مردمی فرماندار شهرستان
  دیدار مردمی فرماندار شهرستان

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal